Kardeşler Arasında Tapu İptal Davası

Kardeşler Arasında Tapu İptal Davası
20.10.2020
9.009

Tapu iptal davaları, bir tapu kaydının kişilerin ayni haklarına zarar verecek şekilde, usulsüz veya yolsuz olarak yapıldığı iddiasıyla açılan davalardır. Genellikle tescil davası ile birlikte açılır. Yani hem usulsüz ve yolsuz yapılan kaydın kaldırılması hem de doğru kişi üzerine kayıt yapılması istenir. Bu davalar içinde kardeşler arasında tapu iptal davası sık görülenlerden biridir.

Mülkiyet hakkı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde yer aldığından iç hukuk mevzuatına göre tapu iptal ve tespit davalarıyla sonuç alınamazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine de başvuru yapılabilir.

Kardeşler Arasında Tapu İptal Davası Hangi Durumlarda Açılabilir?

Muris muvazaası iddiası söz konusu olduğu durumlarda yani miras bırakan anne ya da babanın bir malını diğer çocuklarının miras hakkı zedelenecek şekilde çocuklarından biri üzerine kayıt ettirdiği iddiasıyla bu dava açılabilir. Burada davacı taraf, miras hakkının zedelendiğini iddia eden kişidir. Davalı da adına tapu kaydı yapılan kardeştir.

Tapu iptal ve tescil davasında murisin yani mal bırakanın mirastan mal kaçırmak için hileli işlem yaptığı iddia edilir. Mahkeme de dava sürecinde tescil işleminin gerçekten hukuka aykırı olup olmadığını araştırır, tarafların delillerini ve tapu kayıtlarını inceler, bilirkişi araştırması yaptırır ve dosya tekamül ettikten sonra kararını verir.

Tapu İptal Davası

Tapu İptal Davası

Tenkis Davası Açılması Gereği

Murisin kendi malvarlığının bir bölümü üzerinde serbestçe tasarruf etme hakkı bulunur. Mirasın bu kısmı için çocuklarından birine ya da başka 3. kişilere devir yapmasında hukuki bir sorun olmaz. Ancak mirasçıların saklı payları üzerinde tasarrufta bulunamaz. Çocuklarından birinin yapılan tasarrufların iptalini isteyebilmesi için kendi saklı payına halel gelmiş olması gerekir. Bu iddia da tenkis davası ile ileri sürülür.

Dolayısıyla kardeşler arasında açılacak tapu iptal ve tescil davaları ya tenkis davası ile açılmalıdır ya da açılmış bir tenkis davası bulunmalıdır. Yargıtay kararlarına göre tapu iptali kararı verilmeden önce murisin mirasçıların tümünden ya da bir kısmından mal kaçırma iradesiyle hareket edip etmediğinin tespit edilmesi gerekir. Eğer muris yaptığı tasarruflarda hakkaniyete uygun davranmış, çocuklarına paylaştırdığı bölümlerde denkleştirme yapmışsa tasarruflarının hoşgörü ile karşılanması gerekecektir.

Tapu İptal ve Tescil Davalarında Mahkemenin Araştıracağı Hususlar

Mahkemeye intikal eden bir kardeşler arasında tapu iptal davası olduğunda karar verilmeden önce araştırılacak önemli konular vardır.

Bunlar;

  • Murisin tüm mirasçılara bırakmış olduğu menkul ve gayrimenkuller araştırılır. Ölümünden önce yapmış olduğu tasarruflar da araştırılır. Bu konularda mahkemelerin bilgi ve belge istediği kurumlar en kısa sürede gereğini yapmak durumundadır.
  • Tarafların ve murisin yaşadığı bölgedeki teamüller, toplumdaki beklentiler incelenerek murisin amacının mal kaçırma olup olmadığı yönünde kanaat edinilir.
  • Hileli olduğu iddia edilen devir işleminde bir bedel ödenip ödenmediği araştırılır. Lehine kayıt yapılan kişinin ekonomik durumunun satışa uygun olup olmadığı da bu amaçla araştırılabilir.
  • Devrin yapıldığı tarihte gayrimenkulün değerinin ne olduğu, devir için ödenen bedelle arasında önemli bir fark olup olmadığı araştırılır.
  • Mirastan hangi mirasçının ne kadar pay aldığı, hangi gayrimenkullerin kime verildiği, menkul ve haklar konusunda ne gibi işlemler yapıldığı araştırılır. Bu konuda uzman bir bilirkişiden de inceleme ve rapor istenir. Devredilen hak ve mallara göre murisin mal kaçırma niyetiyle mi yoksa hukuka ve teamüllere uygun bir paylaştırma için mi hareket ettiği anlaşılmaya çalışılır. Bilirkişi raporu hakim için bağlayıcı değildir ama bir uzman görüşü olarak etkilidir.

Bu araştırmalar yapıldıktan sonra kardeşler arasında tapu iptal davası karara çıkarılır. Dava kabul edilirse tapu kaydı iptal edilir ve gayrimenkul davacı adına kaydedilebilir.

Ziyaretçi Yorumları (1)
  1. Yavuz dedi ki:

    Reddi miras yaptım veraset ilamında hissedar görünüyorum reddi miras kararıyla diğer mirasçı tapu çıkardıama yinede adıma tapu kaydı işlendi yani tapu çıktı sonradan alınan veraset ilamında hissedar görünmüyorum tapuyu nasıl iptal ettirebilirim

Whatsapp
Av. Ramazan Sertan Safsöz
Av. Ramazan Sertan Safsöz
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?
Önemli Not: Sitede yer alan makalelerde yer alan bilgilerin doğrudan doğruya kişiler tarafından kullanılması sakıncalıdır. Bilgi, ipucu ve Yargıtay kararlarına ilişkin anlatımlar sadece tavsiye niteliğinde olup işbu anlatımlara dayanarak davaların asaleten takip edilmesi kesinlikle . İster ceza ister özel; hukukun her alanında olursa olsun davalarınızı alanında uzman ve tecrübeli bir avukat ile takip etmenizi öneririz. Avukatlık hizmetinin bir güven ilişkisi içermesi nedeniyle gerekli değerlendirmeyi bizzat kendiniz yapıp, sağda solda yazan "İzmir'in en iyi avukatı" gibi emarelere itibar etmeyiniz.